ჩვენი პროექტები
ჩვენმა პროექტმა "თბილისის პროკურატურა" მიიღო "ინჟინერ მშენებელთა ინსტიტუტის" 2012 წლის მადლიერების პრემია (www.engenuity.com)